Kolejny dłużnik alimentacyjny zatrzymany - Ostrowiec24.Info

Kolejny dłużnik alimentacyjny zatrzymany

Foto ilustracyjne

Wczoraj policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 32-latka. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez miejscowy sąd. Dłużnik alimentacyjny trafi do zakładu karnego, gdzie odpokutuje karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Wczoraj kilka minut po godzinie 11, policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali 32-latka. Mieszkaniec miasta poszukiwany był na podstawie zarządzenia wydanego przez miejscowy sąd. Ostrowczanin za nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów musi odpokutować karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 §1 kodeksu karnego brzmi „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata.

Jeśli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega on karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Kolejny dłużnik alimentacyjny zatrzymany"

Napisz swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*